Гражданска отговорност на автомобилистите

Кои лица имат правото да получат обезщетение по застраховка ,,Гражданска отговорност на автомобилистите’’?

 • Ако Вие сте пострадал при ПТП (пътнотранспортно произшествие), ако Вашето имущество е било увредено или Ваш близък е загубил живота си при ПТП, то Вие имате право да предявите своята претенция за изплащане на обезщетение пред застрахователното дружество, към което виновният за ПТП водач е сключил задължителната по закон застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите;
 • При липса на Гражданска отговорност на автомобилистите или на валидно сключена такава, то пострадалото от ПТП-то лице има правото да предяви своята претенция за изплащане на застрахователно обезщетение към Гаранционен фонд;
 • Когато виновният водач не е български гражданин със застраховка „Гражданска отговорност“ при чужд Застраховател или ПТП е настъпило извън територията на България и пострадалото лице е български гражданин, то има право да иска обезщетение в Република България от Национално бюро на българските автомобилни застрахователи.

Важно е да се знае, че обезщетение по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите НЯМА ПРАВО да търси водачът, причинил пътно-транспортното произшествие!

Какви вреди подлежат на обезщетяване по застраховка ГО (Гражданска отговорност на автомобилистите)?

 • Неимуществени вреди – претърпени болки и страдания, вследствие на настъпили увреждания на пострадалото от ПТП (пътнотранспортно произшествие) лице – смърт, лека, средна и тежка телесна повреда, включително болки и страдания на близките на починалото при ПТП (пътнотранспортно произшествие) лице;
 • Имуществени вреди – вреди, нанесени върху друго имущество или чужд автомобил, вреди, нанесени върху автомобила, управляван от невиновния за ПТП (пътнотранспортно произшествие) водач;
  • Всички разходи, които се намират в причинно-следствена връзка с ПТП-то (пътнотранспортно произшествие), в това число, но не само, разходи за лечение, закупуване на лекарства, извършване на рехабилитация и други подобни.
 • Съдебни разноски, свързани с предявяването на претенция пред съда, включително държавни такси, депозити за вещи лица, адвокатски хонорар и други;
 • Пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от ПТП-то (пътнотранспортно произшествие).

Кой дължи обезщетение?

 • Виновният за ПТП-то (пътнотранспортно произшествие) водач. Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Именно поради тази причина, на първо място, обезщетението може да бъде потърсено от виновния за ПТП –то (пътнотранспортно произшествие) водач. Тук е моментът да обърнем внимание, че този ред не е за предпочитане, защото доста често самият виновен водач се явява неплатежоспособен, което е пречка Вие да получите дължимото обезщетение;
 • Застрахователят по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на виновния водач. Съгласно кодекса на застраховането – всяко увредено лице има право да иска обезщетението, пряко от застрахователя, по застраховка „Гражданска отговорност“ на виновния за настъпване на ПТП (пътнотранспортно произшествие) водач. Именно това е и предпочитаният път, по който увредените лица могат да получат своите обезщетения.
 • При липса на сключена застраховка „Гражданска отговорност“ или застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз и/или в случай, че пътнотранспортното произшествие е причинено от неизвестен извършител, обезщетение на пострадалите лица се изплаща от „Гаранционен фонд“.
 • Обезщетение се изплаща от Национално бюро на българските автомобилни застрахователи, в случай че ПТП (пътнотранспортно произшествие) е причинено от чуждестранно лице със сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ при чуждестранен застраховател, или в случай на ПТП (пътнотранспортно произшествие), настъпило на територията на друга държава, в което има пострадал български гражданин.

Действия по предявяване на претенция към застрахователя по „Гражданска отговорност на автомобилистите“ за изплащане на застрахователното обезщетение.

Всяка претенция на увреденото лице се предявява пред съответния застраховател в писмена форма, като за изготвянето на последната е препоръчително да използвате услугите на компетентни лица с опит в тази сфера. Процесът по уреждане на претенцията е сложен и често пъти отнема повече от няколко месеца, като същият се изразява във водене на преговори и кореспонденция, събиране и представяне на множество документи.

С нашите знания, опит и умения можем да способстваме за постигане на оптимални резултати, изразяващи се в получаване на максимално обезщетение за причинените Ви вреди,  в най – ранна фаза на процедурата – предявяване на претенция и водене на преговори за доброволно уреждане на взаимоотношенията с конкретния застраховател.

Важно е да се знае, че в Закона не е предвиден срок за предявяване на претенцията от увреденото лице към застрахователя на виновния за ПТП (пътнотранспортно произшествие) водач. Препоръчително е това да се случи във възможно най-кратки срокове, още повече, що се касае до претърпените от ПТП – то (пътнотранспортно произшествие) имуществени вреди.

Когато в резултат на ПТП (пътнотранспортно произшествие) е причинена смърт или телесна увреда, то задължително увреденото лице, или неговите близки, при смърт на същото, следва да предявят претенцията в срок до 5 години от настъпване на събитието.

В случай на отказ от застрахователя да изплати обезщетението или при не произнасяне на същия в законоустановения 3-месечен срок, за увреденото лице възниква правото да предяви своята претенция по предвидения в закона съдебен ред.

Ако в резултат на ПТП-то (пътнотранспортно произшествие)  на пострадалото лице е причинена средна, тежка телесна повреда или смърт, то задължително срещу виновния водач се образува наказателно производство. Всяко пострадало от ПТП-то (пътнотранспортно произшествие) лице може да участва в Наказателното производство, като предприеме необходимите за целта действия по конституирането му, като пострадал в досъдебната фаза на процеса, както и като частен обвинител и/или граждански ищец в съдебната фаза.

            Важно е да се знае, че в наказателното производство се решават  въпроси за вината на водача, причинил ПТП, както и за механизма на ПТП-то,  които са от изключителна важност за получаване на максимално обезщетение. Тук е моментът да обърнем внимание, че влязлата в законна сила присъда на наказателния съд, определение на наказателния съд, с което се одобрява сключено споразумение, между подсъдимия и прокуратурата, или съдебното решение, с което подсъдимият се освобождава от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, по реда на чл. 78а от Наказателния кодекс, имат задължителна сила за гражданския съд, при разглеждането на делото за обезщетение относно настъпването на процесното ПТП (пътнотранспортно произшествие), и виновността  на подсъдимия.

Ето защо, силно препоръчителното е защитата на увреденото лице активно да подпомага прокурора в наказателното производство.

Действия на пострадалия след претърпяно от него ПТП?

 • Уведомяване на компетентните за целта органи – МВР, които следва да извършат предвидените следствени действия, като оглед на местопроизшествието, съставяне на фотоалбум, скица и други подобни. Целта на тези действия е да се съберат, по възможност, всички необходими доказателства, за да може да бъде установен по безспорен път механизмът на настъпване на ПТП-то. Органите на реда задължително следва да издадат Констативен протокол за ПТП, в който се посочват и пострадалите лица. Екземпляр от съставения протокол се връчва на увреденото от ПТП лице. Ако се установят допуснати пропуски в протокола, то незабавно следва да бъдат уведомени компетентните органи за допълването му. ВАЖНО! Трябва да знаете, че имате правото да изисквате от компетентните органи – МВР и Болнично заведение, при съставяне на Констативния протокол за ПТП с пострадало лице, както и Медицинската епикриза, да опишат всички Ваши телесни увреждания, включително синини и охлузвания от поставен предпазен колан.
 • Предприемане на действия във връзка със събиране на документи, удостоверяващи всички телесни увреждания от претърпяното ПТП. Част от тези документи са амбулаторни листове, епикризи, рентгенографии, рецептурни бележки и др.
 • Предприемане на действия по повод събиране на разходно-отчетни документи (касови бележки, фактури и др.) по направените от пострадалото лице разходи, за да могат да бъдат доказани настъпилите имуществени вреди. Разходите следва да бъдат в причинно следствена връзка с процесното ПТП и свързаните с него травматични увреждания.

Потърсете ни! Изготвянето и предявяването на претенцията пред застрахователя на виновния водач, последващото компетентното водене на съдебното производство (наказателно и гражданско), ще Ви гарантира получаването на максимално по размер обезщетение за причинените Ви неимуществени и имуществени вреди!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *