Превозвачите, които извършват обществен превоз на пътници, когато началната и крайната точка на пътуването са на територията на Република България, са длъжни да имат сключена задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците.

Обект на застраховане по задължителната застраховка са здравето, животът и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен превоз. За пътници се смятат лицата, намиращи се в превозни средства или в непосредствена близост до тях преди качването и след слизането им от транспортното средство. Не са обект на застраховане здравето, животът и телесната цялост на водачите на превозните средства и на обслужващия персонал.

Какви действия следва да се извършат от пострадалите пътници при настъпила злополука?

Изготвяне на уведомление до застрахователната компания, издала полицата „Злополука на пътниците в средствата за обществен транспорт“, с подробно и аргументирано съдържание за случилото се, включително за вредите които са настъпили за конкретния пътник. Към уведомлението се представя  медицинска документация, удостоверяваща вида на уврежданията, а ако е налице смърт, то следва да се приложи акт за смърт и удостоверение за наследници. Към уведомлението задължително се представя и билет или карта, удостоверяваща качеството на „пътник“. На последно място, към уведомлението се представя и документ, наименуван „акт за злополука”, който се издава от превозвача или от орган по контрол на транспорта, съответно КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ за ПТП издадено от органите на МВР, ако злополуката се дължи на ПТП / пътнотранспортно произшествие/.

В случай, че е налице отказ на застрахователя да изплати застрахователната сума /обезщетение/ или застрахователят е определил по-ниско от търсеното обезщетение, то  пострадалият има право да се обърне към съда.

И при този вид застраховка от изключителна важност е, претенцията пред застрахователя, последващото представителството пред съда да бъде извършено от адвокат, специалист по конкретната тематика, който ние от On Time Consult можем да Ви осигурим.