Имуществената застраховка има за цел да защити движимо или недвижимо имущество на физически или юридически лица, независимо от това дали са собственици, ползватели или наематели.

Предмет на застраховане могат да бъдат: жилищни, стопански или производствени сгради, вили, офиси, търговки обекти, обзавеждане, битова електроника, електроуреди, машини и съоръжения, офис оборудване, стопански инвентар, стоки, благородни метали – злато, сребро, платина, произведения на изкуството, уникати, антикварни предмети, книги, кожени изделия, допълнителни постройки и много други.

Основни покрити рискове

Застраховка Имущество предлага разнообразни пакети от покрити рискове, като освен стандартните пакетни застраховки, имате възможност да застраховате само движимото или недвижимото си имуществото. В България се предлагат различни нива на покритие, съобразени с изискванията и нуждите Ви, като например: пожар, включително последиците от гасенето му, ВиК аварии, природни бедствия – градушка, бури, проливен дъжд, наводнение вследствие на буря, падащи дървета или клони, естествено натрупване на сняг и лед, удар от мълния, удар от превозно средство или животно, експлозия и др.

Изплащане на обезщетение при застрахователно събитие

При настъпване на застрахователно събитие, застрахователят е длъжен, в срок от 15 работни дни, да изплати обезщетението след представяне на всички нужни документи.
При настъпване на застрахователно събитие, веднага уведомете Застрахователя. В случай на определени събития незабавно уведомете и необходимите държавни органи: – служба „Пожарна и аварийна безопасност“, Полиция и други.

Основни причини за отказ на застрахователя да изплати застрахователно обезщетение:

  • В застрахователната полица (договор) не фигурира покрит риск за настъпилото събитие;
  • Застрахованият не е спазил задълженията си по застрахователната полица (договор);
  • Събитието е причинено от застрахованото лице, близки или роднини, или други лица, допуснати със знанието и съгласието му до застрахованото имущество;
  • Настъпилите, в резултат на събитието вреди са в резултат на лошо (не добро) поддържане на имота, в т.ч. общи части, като покриви, водопроводни системи, стълбища, козирки, фасади, изолации и т.н.
  • Вредите са съществували преди сключването на застраховката;
  • В случай на осъществен риск – „Кражба“, мерките за сигурност и съхранение на имуществото не отговарят на договорените в полицата /договора/ за застраховане;

Застраховката „Имущество“, както всяка друга, има своите специфични особености и тънкости. При нужда, използвайте специалист. Доверете ни се!