Знаете ли какво означава “Каско” ?

Името на застраховката CASCO е съкращение от първите букви на думите Casualty and Collision (произшествие и сблъсък).

Застрахователно обезщетение по застраховка „Каско” на МПС

Застрахователно обезщетение по застраховка „Каско“ на МПС се изплаща за вреди, причинени върху застрахованото МПС, не по волята на водача, при следните общи случаи:

  • Пожар и природни бедствия;
  • Пътно-транспортно произшествие (ПТП);
  • Злоумишлени действия на трети лица;
  • Кражба или грабеж на цяло МПС;
  • Палеж или взривяване на МПС;
  • Други събития, изрично посочени в застрахователния договор.

Възможно е застраховка „Каско” да бъде сключена за всички (пълно) или само за някои от изброените застрахователни рискове (частично). Във всички случаи, обаче, покритите застрахователни рискове трябва да бъдат изрично уговорени в застрахователния договор.

Определяне на размера на застрахователно обезщетение при частични щети:

При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият следва да уведоми  застрахователя за събитието в определен срок.
Размерът на щетите се определя след извършване на обстоен оглед от страна на представител на Застрахователя и изготвянето на протокол. В случай, че Застрахованото лице не е съгласно с описаното от представителя на Застрахователя, то то задължително трябва да отбележи в протокола своите възражения.

При ПТП или друг инцидент с материални щети има няколко варианта за получаване на застрахователното обезщетение:

  • ремонт в доверен сервиз на застрахователя;
  • изплащане на обезщетение по фактура, издадена от сервиз;
  • изплащане на обезщетение по експертна оценка на застрахователя.

Определяне на застрахователно обезщетение при тотална щета при ПТП, кражба или грабеж:

Тотална щета – в случай, че размерът на застрахователното обезщетение, определено по някой от посочените начини надхвърли 70% от действителната стойност на превозното средство към датата на настъпване на застрахователно събитие, е налице тотална щета. При тотална щета застрахователната компания изплаща застрахователната сума или остатъка от нея, но не повече от действителната стойност на застрахованото МПС, намалена, ако това е уговорено, със стойността запазените части на застрахованото МПС.

При кражба или грабеж на цялото МПС, застрахователят изплаща застрахователната сума или остатъка от нея, но не повече от действителната стойност на застрахованото МПС към момента на настъпване на събитието.