Тази застраховка може да бъде както индивидуална, така и групова. Същата се сключва срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на физическо лице.  

Рискове покриващи се от застраховката „Злополука“

В по-голямата си част тази застраховка покрива следните рискове:

  • смърт;
  • трайна и временна загуба на работоспособност;
  • медицински разноски вследствие трудова и битова злополука;
  • смърт от професионално заболяване;
  • трайна загуба на работоспособност, вследствие професионално заболяване;
  • временна загуба на работоспособност, вследствие общо или професионално заболяване.

Лица, имащи правото да получат застрахователно обезщетение:

  • застрахованият;
  • лицето, в чиято полза е сключен договорът за застраховка;
  • наследниците на починалия застрахован.

При настъпване на предвиденото в застрахователния договор събитие, застрахованият, или лицето в чиято полза е сключен застрахователният договор, има право да получи застрахователната сума, като срокът за изплащане на същата е 15 работни дни, считано от датата, на която застрахователят е получил всички необходими за целта документи.

Ако застрахованият е починал, то застрахователната сума се изплаща на наследниците му, а ако няма такива на лицата, живели в едно домакинство с него.

В случай на отказ на застраховател да заплати дължимото се обезщетение, или при плащане на занижено такова, то пострадалият може да се обърне към съда. Изготвянето на искова молба и самото представителство се осъществява именно от компетентни за целта адвокати.

И при този вид застраховка, от изключителна важност е потребителят да предяви, пред съответния застраховател, аргументирана застрахователна претенция с приложените към нея документи, за да получи дължимата му се застрахователна сума. В тази връзка, за успешното реализиране на правата Ви, работи именно екипът на On Time Consult, който ще се радва да Ви помогне в това начинание.